lösningsorienterad & elektrostatisk

Antistatisk, statisk elektricitet, damm- och partikelproblem


Gå till innehållet

Projekteringsmodell med förstudie, handlingsplan, systemintegration och support

Tjänster

Mät- och serviceuppdrag inom statisk elektricitet

Projekt

Vi har ett lösningsorienterat arbetssätt när vi driver projekt i nära samarbete med beställarens personal. En viktig del är att involverade parter har ett lösningsorienterad och pragmatiskt synsätt för att projektet ska kunna levereras på utsatt tid och inom definierade budgetramar.

Även om produktionstörningar och allmän trouble shooting visar sig ofta vara relaterade till elektrostatiska fenomen, så är dessa ofta indikatorer på andra underliggande faktorer som indirekt påverkar produktionsutfallet i positiv eller negativ riktning.

Några exempel på faktorer som ofta förbises pga av att de betraktas som icke kritiska är exempelvis:

 • den omgivande processluftens temperatur (18-35 grader)
 • den relativa luftfuktigheten ( 15-85%) varierar med säsong
 • damm och partiklar som fastnar på produkt och produktions-utrustning
 • halogener och diverse gaser som i låga koncentrationer försämrar processen
 • variationer i nätspänningen som kan slå ut vital utrustning
 • etc
Installerad antistatutrustning

Förstudie

Förstudien syftar till att utvärdera förutsättningarna för att skapa en förbättrad produktionsekonomi och produktkvalitet.


 • Detaljerad situationsanalys
 • Identifiering av mål & specifikationer
 • Lösningsspecifikation med detaljerad produktkonfiguration och kundspecifika villkor dokumenteras; vilket inkluderat detaljerad produktionsstrategi för uppnå största möjliga effekt på investerat kapital.
 • Konceptlösning & test med kundens specifika material prover utförs hos oss eller i kundens lokaler.
 • Eventuellt görs materialprovning hos tredje parts utvärderare
 • Projektplanering av systemintegreringsfasen inkluderar detaljerade resurs-, kommunikations- och tidsschema
 • Kalkyl på beräknad investeringsvinst, ROI


Systemintegration

Utöver vårt standardprogram av egentillverkad utrustning kan vi skräddarsy och integrera specifika lösningar som passar kundens produktionssystem.

 • Systemtest, SAT och FAT
 • Validering och kvalificering

       - designkvalificering, DQ
       - installationskvalificering, IQ
       - funktionskvalificering, OQ
       - prestandakvalificering, PQ

 • Utbildning av berörd personal


Handlingsplan

Med hjälp av förstudien initieras vilka aktiviteter och avgränsningar som ska involveras inom projektramen som:

 • Uppdragsbeskrivning
 • Kravspecifikation
 • Projekt- , informations- och kommunikationsplan
 • Direktiv, förordningar & lagar
 • Nulägesanalys
 • Aktivitetslista
 • Budget
 • Riskanalys
 • Organisationanalys


Support / Service

Swedish Electrostatics kan efter installation och driftsättning av utrustning erbjuda ett supportprogram för att upprätthålla prestanda på levererad utrustning och övriga supportfunktioner till ett fast pris, innefattande:

 • Serviceavtal
 • Reservdels- och ersättningsservice
 • Uppgradering av styrsystem
 • Utbildning och rådgivningServiceavtal

För att upprätthålla optimala betingelser på installerad utrustning rekommenderar vi någon form av serviceavtal som förebygger produktionsbortfall och stilleståndskostnader.

Vi kan erbjuda följande typ av avtal:

 • "Underhåll" - innefattar årlig översyn av installerad utrustning samt lämnar förslag till åtgärder
 • "Kartläggning" - utför strukturerad kartläggning av temperatur, luftfuktighet, koldioxid, partikelfördelning & karakterisering med certifierad instrumentering.
 • "Processoptimering" - informationshantering av databaser för processoptimering och minimering av kassation.
 • "Produktkarakterisering" - vi har en unik kunskap om att karakterisera din produkt med avseende på yt-och volymsresistans, nettoladdning och avklingningstid till en fast kostnad.Vårt mål är att driftsäkra och erbjuda du som kund bästa möjliga service.
Kontakta oss för vidare information

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn